pl Klauzula informacyjna - Magnus Facility Management

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MAGNUS FACILITY MANAGEMENT SP. Z O.O., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa (dalej jako „MFM”).

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@magnus.fm

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających
  z profilu działalności MFM oraz wykonywania innych niezbędnych czynności wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f - ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych przepisów, w szczególności w celu:

 4. wykonywania obowiązków Zarządcy lub administratora nieruchomości między innymi na podstawie przepisów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

  • ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  • ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
  • ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbior odprowadzaniu ścieków,
  • ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmin
  • Kodeksu postępowania cywilnego,
  • Kodeksu cywilnego.
 5. realizacji obowiązków rachunkowych, podatkowych oraz fiskalnych (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO),

 6. w celu realizacji umów lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO),

 7. obsługi zgłoszeń oraz kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług Administratora, drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem podmiotów świadczących działalność pocztową lub kurierską (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),

 8. realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń oraz obroną przed roszczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 9. w celu kierowania do Państwa informacji handlowych o charakterze marketingowym, na temat usług i produktów oferowanych przez MFM na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 10. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności, jak obsługa informatyczna, techniczna czy księgowa.

 11. Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń oraz do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych do czasu wycofania przez Państwa odpowiedniej zgody.

 12. Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

  • prawo do ich sprostowania,

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo do cofnięcia zgody.

 13. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 14. Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub opierać się na wyrażonej przez Państwa zgodzie.

 15. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy lub umowny, a nie podadzą Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego lub umownego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa, bądź uniemożliwi zawarcie umowy.

 16. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pobierz wniosek osoby uprawnionej do realizacji praw

Kontakt

Ul. Białostocka 22
03-741 Warszawa
NIP: 1132854797